Klinika reprodukčnej medicíny, gynekológie a urológie ISCARE a.s., je prvé centrum asistovanej reprodukcie na Slovensku, dnes už s 20-ročnou úspešnou praxou.
Poďme sa spolu pozrieť do jeho minulosti.

Podpisom zmluvy o založení akciovej spoločnosti v decembri roku 1998 s investorom ISCAL Holdings sa začali prípravy na otvorenie centra asistovanej reprodukcie v Bratislave.

Spoločnosť ISCARE, a.s. bola založená v roku 1999 ako centrum asistovanej reprodukcie v spolupráci so sesterskou spoločnosťou ISCARE IVF, Česká republika a s využitím rozsiahlych skúseností izraelských IVF jednotiek ISCAL Holdings.

Doc. MUDr. Jozef Války, CSc. bol hlavným iniciátorom a jedným zo zakladateľov kliniky ISCARE a.s. Zaslúžil sa o prvý výkon asistovanej reprodukcie na Slovensku, ktorý skončil úspešnou graviditou. Vypracoval štandardy postupov jednodňovej chirurgie a reprodukčnej medicíny, bojoval za legislatívnu a spoločenskú osvetu v oblasti asistovanej reprodukcie a zaviedol aj mnohé metódy asistovanej reprodukcie na Slovensku ako napr. ICSI, MESA/TESA, PGT, a ďalšie.

1998-1999

Založenie kliniky ISCARE, a.s.

V roku 1998 bola na Živnostenskom úrade v Bratislave podaná žiadosť o založenie živnosti. Bola zaregistrovaná ochranná známka a logo spoločnosti ISCARE a.s., ktoré sa používa dodnes. Rok 1999 sa niesol v znamení príprav priestorov kliniky a školení personálu. Veľké úsilie vyžadovali aj zmeny legislatívy, nastavenie spolupráce s poisťovňami a šírenie osvety o asistovanej reprodukcii medzi odbornou aj laickou verejnosťou. So získaním licencie nám výrazne pomohol vtedajší štátny tajomník MZ doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc.

18.10.1999

Otvorenie prvej kliniky reprodukčnej medicíny ISCARE, a.s. na Šulekovej ulici v Bratislave.

18.10.1999 - 2
18.10.1999 - 1
2000

Zavedenie metódy ICSI do praxe a výkon prvej MESA/TESA

Krátko po vzniku kliniky ISCARE, a.s. sme do praxe uviedli metódu oplodňovania oocytov ICSI, ktorú dnes využíva 95% našich pacientov a ktorá súčasne zvyšuje úspešnosť oplodnení vajíčok o desiatky percent. V spolupráci s MUDr. Branislavom Obšitníkom sme ako prví na Slovensku vykonali chirurgický zákrok MESA/TESA, vďaka ktorému môžeme získať spermie aj u pacientov s diagnostikovanou azoospermiou.

2001

Vzdelávanie odbornej verejnosti

Asistovaná reprodukcia je jedným z najrýchlejšie sa vyvíjajúcich odvetví medicíny a práve klinika ISCARE, a.s. zohrala kľúčovú úlohu vo vzdelávaní odborníkov a špecialistov v reprodukčnej medicíne. S odbornými prednáškami sme navštevovali takmer všetky okresné nemocnice a boli sme aktívnymi účastníkmi na mnohých medzinárodných konferenciách, vrátane najprestížnejšieho kongresu ESHRE s odbornou prednáškou MUDr. Petra Hrúzika, CSc.

2001 - 1 2001 - 2
2006

PGT a iné laboratórne metódy

Od roku 2006 sme ako prvá klinika na Slovensku zaviedli do praxe Predimplantačné genetické testovanie embryí, ktoré sa v minulosti vykonávalo na 3-dňových embryách odberom blastomér. V rámci embryologického laboratória sme vždy sledovali najnovšie trendy a umožnili tak pacientom využiť všetky dostupné metódy oplodnenia oocytov, možnosti diagnostiky a selekcie spermií či embryí. Z najvýznamnejších metodík to bola predovšetkým vitrifikácia embryí v štádiu blastocysty, Magnetická separácia spermií, či rozšírená diagnostika spermií. Aktuálnym trendom je používanie Timelapse systému, ktorý ponúka kontinuálny monitoring embryí s následnou selekciou najkvalitnejších blastocýst na transfer.

2009

Zakladáme ďalšiu kliniku v Martine

V roku 2009 sme zaznamenali významný rast spoločnosti ISCARE, a.s. v dôsledku založenia novej kliniky reprodukčnej medicíny v Martine. Náš tím sa rozrástol o takých odborníkov akými sú lekár doc. MUDr. Stanislav Tomáš PhD., či embryologička Mgr. Martina Filová. Obaja sú súčasťou nášho tímu dodnes, čo len dokladá dlhodobú kontinuitu a vysokú kvalitu nami poskytovanej starostlivosti o pacientov v oblasti reprodukčnej medicíny.

2014

Rozvoj liečby v oblasti genetiky a investície do moderných technológií

V priebehu roka 2014 sme začali spolupracovať s najprestížnejším genetickým laboratóriom GENNET v Prahe. Táto spolupráca nám umožnila poskytovať rozšírené spektrum genetických vyšetrení embryí z hľadiska aneuploidií či monogénových ochorení.

Rozvoj embryologického laboratória sme podporili významnou investíciou do unikátneho laserového prístroja, vďaka ktorému prešla metodika predimplantačného genetického testovania výraznou zmenou a umožnila  biopsiu embryí na 5. deň kultivácie, čo výrazne pomohlo zvýšiť kvalitu vyšetrenia a v konečnom dôsledku aj úspešnosť liečby. Od tejto doby zabezpečujeme komfort pacientov aj s možnosťou genetickej konzultácie priamo na našej klinike s renomovaným a uznávaným odborníkom doc. MUDr. Michalom Ondrejčákom, CSc.

ISCARE, a.s. sa stal súčasťou skupiny FutureLife a.s.

V októbri 2014 sa klinika stala súčasťou skupiny zdravotníckych zariadení FutureLife. Do skupiny FutureLife dnes  patria najvýznamnejšie centrá v Čechách ako aj centrá v Írsku, Anglicku, Rumunsku, Fínsku či Estónsku. Spolupráca v takejto veľkej skupine nám umožňuje zdieľať vedomosti, skúsenosti a konfrontovať naše výsledky s výsledkami ostatných, čo je hnacím motorom ďalšieho rozvoja.

2015

Sťahovanie kliniky v Bratislave

Pôvodná klinika reprodukčnej medicíny na adrese Šulekova 20 v Bratislave poskytovala zdravotnícke služby pacientom takmer 16 rokov. Vzhľadom na stále narastajúci počet pacientov a snahu o poskytovanie zdravotníckych služieb najvyššej kvality sme sa rozhodli po tejto dobe naše pracovisko presťahovať. Od roku 2016 je naším novým domovom krásna moderná klinika na adrese Prievozská 4/A, Bratislava.

18.10.1999 - 1 18.10.1999 - 2
18.10.1999 - 3 18.10.1999 - 4
30.11.2015

Prvý pracovný deň na novej klinike na Prievozskej ulici v  Bratislave

Nové a špičkovo vybavené priestory nám umožnili rozšíriť ponuku zdravotníckych služieb aj pacientom zo zahraničia. Na klinike v Bratislave i v Martine,  poskytujeme liečbu metódami asistovanej reprodukcie najvyššej svetovej úrovne vďaka vysoko profesionálnemu a zároveň priateľskému a empatickému zdravotníckemu personálu.

2017

Rekonštrukcia kliniky v Martine

Ako ďalší dôkaz, že nám záleží na zvyšovaní kvality našich služieb, sme v roku 2017 zrekonštruovali kliniku v Martine. Moderne zrekonštruované priestory dodali tejto našej klinike prostredie, v ktorom vysokú profesionalitu celého tímu dopĺňa príjemná rodinná atmosféra a vďaka tomu patrí klinika ISCARE, a.s. Martin medzi najvyhľadávanejšie centrá reprodukčnej medicíny na Slovensku.

18.10.1999 - 1
2019

Súčasnosť

V súčasnosti poskytujeme komplexné služby v rámci diagnostiky a liečby neplodnosti na vysokej odbornej úrovni. Ponúkame konziliárne vyšetrenia gravidných pacientok po asistovanej reprodukcii, ako aj služby urologických a gynekologických operácii v režime jednodňovej chirurgie. Úzko  spolupracujeme s renomovanými odborníkmi v oblasti endokrinológie, genetiky, imunológie a hematológie na Slovensku aj v Čechách.

Poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti je pre nás hlavným cieľom a preto kontinuálne zlepšujeme komunikáciu a služby poskytované našim pacientom.

Aj do budúcna plánujeme ďalej investovať do najmodernejších technológií, ktoré nám pomáhajú byť špičkou medzi klinikami v strednej Európe.

O všetkých novinkách Vás budeme radi už čoskoro informovať.

18.10.1999 - 1
Významné osobnosti kliniky ISCARE, a.s.:
doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc.

Klinický genetik, ktorý úzko spolupracuje s klinikou od začiatku jej vzniku. Genetické konzultácie poskytuje našim pacientom dlhé roky priamo na klinike v Bratislave. V období vzniku ISCARE, a.s. pôsobil aj ako štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR.

MUDr. Peter Hrúzik, CSc.

Gynekológ a pôrodník, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na klinike ISCARE a.s. až do súčasnosti. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a v období vzniku kliniky ISCARE, a.s. sa aktívne sa podieľal na rozvoji asistovanej reprodukcie na Slovensku. Bol pri narodení prvého dieťaťa z asistovanej reprodukcie. Prednášal o asistovanej reprodukcii na kongresoch po celom svete. Bol prvým lekárom z Československa, ktorý prednášal na ESHRE (Európska spoločnosť pre ľudskú reprodukciu a embryológiu) v roku 1987.

prof. MUDr. Ladislav Pilka

Bol priekopníkom asistovanej reprodukcie v Českej republike, a preto ho nazývali tiež „otec detí zo skúmavky“. Dňa 4. novembra 1982 sa vďaka práci tímu prof. Pilky v Brne narodilo prvé dieťa tzv. metódou GIFT. Išlo o prvé dieťa narodené vďaka tejto metóde nielen v Československu, ale i v celom tzv. „východnom“ bloku.  Bol našim ochotným konzultantom a dobrým priateľom doc. MUDr. Jozefa Válkyho CSc.

Ing. Olga Teplá, PhD.

Pracovala na klinike  ISCARE IVF v Prahe od doby jej založenia. Pri vzniku kliniky ISCARE v Bratislave bola jej pomoc pri zaškolení  personálu nesmierne dôležitá.

Ing. Jozef Míka, CSc.

Získal titul inžiniera na vysokej škole poľnohospodárskej ako absolvent zootechniky. Svoje predchádzajúce skúsenosti získal vo výskumnom ústave živočíšnej výroby, kde sa okrem toho venoval aj odboru molekulárna biológia. Roky pracoval na klinike ISCARE ako vedúci laboratória. Je spoluautorom odborných a vedeckých článkov o asistovanej reprodukcii.

Spomienky zakladateľa kliniky

doc. MUDr. Jozefa Válkyho, CSc.

Rád spomínam na významné osobnosti, ktoré sa podieľali na tom, že sa klinika dostala až tam, kde je dnes. Na špičku medzi klinikami, ktoré sa venujú starostlivosti o ženu v rámci asistovanej reprodukcie. Medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré sa podieľali na zrode kliniky ISCARE patria: prof. Abraham Karasik, prof. Shlomo Noy, prof. J. Bukovsky a prof. Kemeter z Rakúska. Významná bola spolupráca s prof. Tarlatzisom z Thesalonik a prof. Dietrich z NSR. Školili sa u nás lekári a embryológovia z Poľska, Rumunska, ale aj z Ukrajiny a zo štátov bývalej Juhoslávie. Svoje skúsenosti, ktoré získali na klinike ISCARE, a.s. dnes aplikujú na  klinikách po celom svete. Veľmi dôležitá pre nás bola aj spolupráca s vedeckými inštitúciami,  Prírodovedeckou fakultou, Slovenskou akadémiou vied a Výskumným ústavom živočíšnej výroby.

Výsledkom našej spoločnej práce bolo množstvo publikácií  v monografiách, odborných časopisoch, prednášky, oponentské posudky vedeckých prác, rovnako ako i  oponentúry pre Úrad pre dohlaď nad zdravotnou starostlivosťou. Uvádzam tieto skutočnosti ako dôkaz našej snahy v ISCARE, a.s. prezentovať sa vysoko odbornou prácou.

Čo treba ešte spomenúť, je to, že sme boli medzi prvými klinikami s in vitro maturáciou oocytov, na Slovensku sme tiež mali prvé pôrody po PGD a v Európskych diskusiách boli zaujímavé aj naše výsledky gonadotropnej liečby sterility mužov.

Za posledných 20 rokov sa zmenilo veľa vecí. Podarilo sa zmeniť myslenie lekárov zo štátnych nemocníc, kde panuje filozofia, že „na lekára sa vždy čaká“. Organizácia práce musela prejsť veľkým vývojom a náš pacient tak dnes dostane skvelý prístup a poskytnuté služby, čo si naozaj váži. Za úžasnú považujem spoluprácu medzi jednotlivými zariadeniami skupiny FutureLife a osobnú zainteresovanosť  MUDr. Mareka Koudelku.  Podarilo sa nám vytvoriť veľmi ambiciózny kolektív nadšený pre túto prácu so snahou o ďalšie vzdelávanie.
Veľmi si vážim súčasný kolektív ISCARE, a.s. v Bratislave i v Martine, pretože sú to ľudia oddaní našej krásnej vede – medicíne.

Ja som napríklad pôvodne patológ, ktorý sa celý život hrabal vo vede a nepoznám krajšiu realizáciu s výsledkami ako je reprodukčná endokrinológia.

doc. MUDr. Jozef Války, CSc.

Doc. MUDr. Jozef Války, CSc. je popredný odborník v oblasti asistovanej reprodukcie, zaoberal sa ako prvý problematikou neplodnosti na Slovensku, je zakladateľom kliniky ISCARE. Pričinil sa o narodenie prvého dieťaťa na Slovensku po IVF. Pôsobil ako hlavný odborník na reprodukčnú medicínu MZ SR, bol predseda Sekcie asistovanej reprodukcie na Slovenskej gynekologickej spoločnosti. Je aktívnym členom ESHRE – európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryólogiu. Zúčastnil sa celosvetových kongresov na ktorých prednášal o asistovanej reprodukcii. Pôsobil ako konzultant IVF v Kuvajte. Bol členom komisie expertov pri Rade Európy pre bezpečnosť a kvalitu orgánov, tkanív a buniek v Štrasburgu v rokoch 2005-2006.

doc. MUDr. Jozef Války, CSc.
Den matek