GDPR

Vážení klienti,

dovoľte, aby sme Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Všeobecné nariadenie“) informovali, ako naše zdravotnícke zariadenie ISCARE, a.s., IČO: 35752351, so sídlom Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, ako prevádzkovateľ osobných údajov  (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva Vaše osobné údaje, ktoré získalo prostredníctvom aplikácie/webovej stránky Prevádzkovateľa (stage.iscare.sk) a o právach, povinnostiach s tým spojených.

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať písomne na adrese uvedenej vyššie, alebo e-mailom: gdpr@iscare.sk / telefonicky na čísle: +421 259 207 800.

Za osobné údaje sa považujú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (nazývanej „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 1. Rozsah, účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, v akom ich získava na základe aplikácie/webového formulára zverejneného na webovej stránke Prevádzkovateľa stage.iscare.sk, prostredníctvom ktorej/ktorého dotknutá osoba poskytne svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v súlade s platnými a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Osobné údaje dotknutých osôb získané prostredníctvom aplikácie/webového formulára Prevádzkovateľa sú spracúvané k nasledujúcim účelom:

 1. konanie vedúce k spätnému kontaktovaniu dotknutej osoby za čelom rokovania o prípadnom uzavretí budúcej zmluvy týkajúcej sa poskytovania zdravotnej starostlivosti Prevádzkovateľom ako zdravotným zariadením oprávneným na výkon úkonov asistovanej reprodukcie a v prípade úspešného uzavretia predmetnej zmluvy za účelom plnenia konkrétnej zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom;
 2. marketingové a propagačné činnosti, t. j. najmä zasielanie komerčných a/alebo propagačných informácií a reklamných materiálov zapojených do predajných činností alebo interaktívnych komerčných komunikácií týkajúcich sa produktov, služieb alebo ďalších činností Prevádzkovateľa, v papierovej podobe, v automatizovanom alebo elektronickom formáte a predovšetkým prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty, telefonicky (vrátane automatických telefonických hovorov, SMS, MMS atď.), a akýmkoľvek iným elektronickým spôsobom (napr. internetové stránky a mobilné aplikácie);
 • výskumné aktivity, akými sú napríklad prieskum spokojnosti klientov, marketingové výskumy a prieskumy názory klientov a s tým súvisiace vytváranie štatistík.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby poskytnutý na ňou určený účel, s výnimkou účelu špecifikovaného v bode i. tohto článku v prípade úspešného rokovania dotknutej osoby a Prevádzkovateľa a uzatvorenia zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, nakoľko tam uvedený účel spracúvania osobných údajov je daný titulom žiadosti dotknutej osoby, aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (tzv. predzmluvné vzťahy), resp. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a teda predstavuje zmluvnú požiadavku na poskytnutie osobných údajov. Podľa konkrétnych okolností spracúvania osobných údajov u danej dotknutej osoby Prevádzkovateľ oboznamuje dotknutú osobu, že môže byť daný aj iný právny základ spracúvania jej osobných údajov, pričom v takom prípade Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov striktne v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Po ukončení doby alebo po odvolaní súhlasu bude Prevádzkovateľ uchovávať iba údaje potrebné k tomu, aby mohol preukázať, že osobné údaje spracúval riadne a v súlade so súhlasom udeleným dotknutou osobou a právnymi predpismi. Pokiaľ Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj z iných dôvodov a k iným účelom, ako sú uvedené v súhlase udelenom dotknutou osobou (napr. za účelom plnenia zmluvy), budú osobné údaje z týchto dôvodov spracúvané aj naďalej.

 1. Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj súhlas so zasielaním správ priameho marketingu je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať, a to buď písomnou formou na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo emailom na adresu gdpr@iscare.sk (v predmete emailu je nevyhnutné uviesť text „odvolanie súhlasu“).

 1. Zdroje osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré získa:

 • na základe aplikácie/webového formulára zverejneného na webovej stránke Prevádzkovateľa iscare.sk, prostredníctvom ktorej/ktorého dotknutá osoba poskytne svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi.
 1. Kategórie osobných údajov a kategórie dotknutých osôb

Predmetom spracúvania sú nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • údaje zadané dotknutou osobou do aplikácie/webového formulára Prevádzkovateľa zverejneného na jeho webovej stránke iscare.sk, najmä, avšak nielen nasledovné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, prípadne IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému.

Dotknuté osoby, ktorým osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ a ktorým je určená táto informácia, sú:

 • klient/pacient,
 • potenciálny klient/pacient,
 • akékoľvek ďalšie osoby, ktoré prostredníctvom aplikácie/webového formulára poskytnú svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi na vyššie uvedené účely.
 1. Spôsob spracúvania a ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v plnom súlade s platnými právnymi predpismi. Ich zabezpečenie a ochrana je zaistená v súlade s týmito predpismi aj v súlade so Všeobecným nariadením.

Osobné údaje nebudú využívané k rozhodnutiam založeným čisto na báze automatizovaného spracúvania ani profilovania.

Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze Prevádzkovateľa, prípadne sprostredkovateľa, s ktorým uzavrie Prevádzkovateľ príslušnú zmluvu. Všetky poskytnuté osobné údaje sú ukladané Prevádzkovateľom v digitálnej podobe. K spracúvaniu dochádza manuálnym spôsobom v elektronickej podobe alebo automatizovane prostredníctvom výpočtovej techniky, a to za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracúvanie osobných údajov. Za týmto účelom boli Prevádzkovateľom prijaté technické a organizačné opatrenia, predovšetkým také, ktoré zaisťujú, aby nemohlo prísť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu, strate, neoprávneným prenosom, neoprávnenému spracúvaniu a k iným zneužitiam týchto osobných údajov.

Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie daného účelu a v súlade s termínmi stanovenými v súhlase so spracúvaním osobných údajov udelenom dotknutou osobou ako aj v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky pre skartáciu a archiváciu dokumentov, prípadne tak dlho, ako je potrebné pre preukázanie, uplatnenie alebo obhájenie právnych nárokov.

Údaje, ktoré dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi za účelom jej spätného kontaktovania a rokovania o uzavretí zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s Prevádzkovateľom, ktoré bolo neúspešné, budú osobné údaje takej dotknutej osoby uchovávané do okamihu, kedy sa Prevádzkovateľ s dotknutou osobou dohodnú, že k uzavretiu takej zmluvy nedôjde alebo nedala taká osoba Prevádzkovateľovi výslovný súhlas s ďalším spracúvaním jej osobných údajov v databáze Prevádzkovateľa za účelom možnosti jej kontaktovania v budúcnosti, prípadne za iným účelom. Maximálna doba uchovávania osobných údajov takej osoby je uvedená v súhlase danej dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov udelenom Prevádzkovateľovi.

 1. Kategórie príjemcov osobných údajov

Príjemcami osobných údajov dotknutej osoby sú:

 • sprostredkovatelia na základe zmluvy s Prevádzkovateľom v rozsahu údajov potrebných k účelu spracúvania, napr. spoločnosti, ktoré spravujú systémy vedenia zdravotnej dokumentácie v elektronickej podobe, osoby zaisťujúce ukladanie či archiváciu dát a iné;
 • osoby poskytujúce poradenstvo Prevádzkovateľovi;
 • osoby poskytujúce Prevádzkovateľovi služby ukladania a zálohovania dát;
 • obchodné spoločnosti majetkovo a/alebo personálne prepojené s Prevádzkovateľom patriace do jednej skupiny/jedného podniku s Prevádzkovateľom;
 1. Poučenie o právach dotknutých osôb

V našej spoločnosti, ktorá je Prevádzkovateľom osobných údajov, máte právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom, ktoré Prevádzkovateľ spracúva, čím sa rozumie právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám uvedeným v čl. 15 Všeobecného nariadenia,
 • požadovať opravu osobných údajov, ktoré sú o Vás spracúvané, ak sú nepresné. S prihliadnutím na účely spracúvania máte v niektorých prípadoch právo požadovať tiež doplnenie neúplných osobných údajov,
 • požadovať vymazanie osobných údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v čl. 17 Všeobecného nariadenia,
 • požadovať obmedzenie spracúvania údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v čl. 18 Všeobecného nariadenia,
 • získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré spracúvame automatizovane pre plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom máte právo požadovať, aby Prevádzkovateľ postúpil tieto údaje inému Prevádzkovateľovi; a to podľa podmienok a s obmedzeniami uvedenými v článku 20. Všeobecného nariadenia a
 • máte právo namietať proti spracúvaniu v zmysle čl. 21 Všeobecného nariadenia z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Pokiaľ obdržíme Vašu žiadosť týkajúcu sa uplatnenia vyššie uvedených práv, budeme Vás informovať o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od obdržania žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Naša spoločnosť nie je v určitých prípadoch ustanovených Všeobecným nariadením povinná úplne alebo čiastočne žiadosti vyhovieť. Bude tomu najmä v prípade, ak bude žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pretože sa opakuje. V takýchto prípadoch môžeme (i) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo (ii) odmietnuť konať na základe žiadosti.

Ak obdržíme uvedenú žiadosť, ale budeme mať dôvodné pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môžeme ho požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jeho totožnosti.

Ďalej máte právo obrátiť sa so svojou sťažnosťou priamo na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk, ak máte za to, že osobné údaje nie sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi.

Taktiež Vás informujeme, že naša spoločnosť vymenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Zodpovednou osobou je Ing. Anna Mityashina, ktorú môžete kontaktovať na e-mail: gdpr@iscare.sk.

V Bratislave, 20.1.2020

Mgr. Dávid Hargaš, riaditeľ

ISCARE, a.s.