Zvýšte svoju šancu na úspech

Na klinikách ISCARE ponúkame pacientom okrem štandardných postupov a techník v rámci asistovanej reprodukcie aj možnosť využitia špeciálnych laboratórnych metód, ktoré môžu výrazne zvýšiť šancu na úspešnú liečbu. Naši lekári a embryológovia vám automaticky odporučia najvhodnejší postup liečby s ohľadom na vaše výsledky a diagnózu, avšak v prípade záujmu sa s nimi o potrebe alebo vhodnosti jednotlivých metód môžete kedykoľvek poradiť.

Separačné metódy spermií

Na zdravie spermií vplýva množstvo faktorov už počas ich dozrievania, ktoré v priemere trvá 70-75 dní. Zrelé spermie žijú len niekoľko dní a na konci svojho životného cyklu majú zvýšený výskyt poškodení – tzv. zlomov DNA. Tento výskyt by vo vzorke v ideálnom prípade nemal presahovať 15 %, čo by zodpovedalo prirodzenému starnutiu spermií. Vyššie hodnoty naznačujú, že časť spermií s poškodenou DNA už vzniká. Takéto spermie môžu v prípade oplodnenia spôsobiť poruchy vývinu embrya v podobe jeho zastavenia a v prípade prirodzeného otehotnenia (alebo IUI) viesť k spontánnemu potratu.

Metódy na separáciu spermií MACS a MFSS sú určené pre mužov so zvýšenými hodnotami DNA fragmentácie spermií – teda najmä ak tieto hodnoty presahujú 30 %. Podiel spermií s DNA fragmentáciou je možné zistiť prostredníctvom špecializovaného vyšetrenia alebo komplexného vyšetrenia Spermpack.

Magneticky aktivovaná separácia spermií (MACS)

Magneticky aktivovaná separácia umožňuje z ejakulátu muža odfiltrovať spermie s poškodenou DNA vďaka ich zmenenej bunkovej membráne. Takto zmenená membrána je schopná na seba viazať špecifické nanočastice. Pri následnej separácii sa tieto častice zachytia v magnetickom poli spolu so spermiami na ktoré sa naviazali. Spermie bez poškodenej DNA naproti tomu zostanú voľné a cez filter pretečú. Táto metóda je na rozdiel od MFSS vhodná aj pre mužov s nižšími koncentráciami spermií v ejakuláte, alebo pri separácii rozmrazených vzoriek.

Mikrofluidná separácia spermií (MFSS)

Ide o metódu, ktorá napodobňuje prirodzený mechanizmus výberu spermií. Na rozdiel od MACS prechádzajú spermie pri MFSS cez špeciálne kanáliky, vďaka čomu sa cez túto filtračnú metódu dostanú iba pohyblivé spermie. Kanáliky taktiež odfiltrujú spermie s morfologickými abnormalitami, vrátane tých so zmenami bunkovej membrány spôsobenej DNA fragmentáciou. Umožňujú tak výber kvalitných, pohyblivých spermií s nepoškodenou DNA. Táto metóda významne zvyšuje úspešnosť otehotnenia, znižuje riziko potratu a je vhodná pri IVF, ICSI aj IUI. Nie je však možné ju využiť pri rozmrazených vzorkách.

ICSI (intracytoplazmatická injekcia spermie)

Ide o mikromanipulačnú metódu, pri ktorej sa pomocou veľmi tenkej kapiláry zavedie do každého zrelého vajíčka jedna spermia. Spermiu vyberá embryológ pod mikroskopom, pričom posudzuje viacero kvalitatívnych kritérií. Úspešnosť oplodnenia vajíčok touto metódou sa pohybuje až okolo 80 %.

Táto metóda sa dá aplikovať iba pri mimotelovom oplodnení a eliminuje sa ňou mužský faktor neplodnosti, najmä nízka pohyblivosť spermií. V prípade použitia spermií získaných mikrochirurgickým odberom (MESA/TESE) je použitie tejto metódy nevyhnutné.

Keďže použitie ICSI podstatne zvyšuje šance na oplodnenie čo najvyššieho počtu vajíčok je odporúčaná aj pre páry v prípade:

  • Zlyhania predchádzajúcej IVF liečby
  • Ak bol pri odbere získaní nižší počet vajíčok
  • Použitia zmrazených spermií
  • Použitia darovaných vajíčok
  • Zlých výsledkoch spermiogramu (abnormálny tvar, nízka koncentrácia a pohyblivosť spermií)
  • Ak je plánované genetické testovanie embryí

Aktivácia nemotilných spermií pred ICSI

Pojmom asthenozoospermia označujeme, keď pri spermiách existujú významné odchýlky v ich motilite (pohyblivosti), vrátane situácie, kedy sa nepohybujú vôbec. Pokiaľ sa v ejakuláte nachádzajú mŕtve spermie (nekrozoospermia), taktiež sa nepohybujú, a preto je dôležité vedieť tieto dve situácie odlíšiť. Na to, aby embryológ vedel odlíšiť spermiu ktorá je neživá od tej, ktorá je živá ale nepohybuje sa, využívame tzv. mobilizátor spermií. Ide o roztok, ktorý po pridaní ku vzorke spermií dokáže rozhýbať nemotilné spermie, čím pomôže embryológovi v ich vizuálnom odlíšení od tých neživých. Živé spermie je následne možné použiť pre oplodnenie vajíčka. Táto metóda sa používa aj pri spermiách získaných z testikulárneho tkaniva pomocou mikrochirurgického odberu (MESA/TESE).

Asistovaná aktivácia oocytov po ICSI

Keď sa vajíčko stretne so spermiou spustí sa tzv. aktivácia vajíčka (oocytu), ktorou začína proces oplodnenia a vývoja embrya. Táto aktivácia je spôsobená faktormi spermií, ktoré vedú k zvýšenej produkcii vápnika (kalcia) vo vajíčku. Ak spermia nemá tieto faktory prípadne na ne vajíčko nezareaguje správne, aktivačný proces sa nemusí uskutočniť a oplodnenie môže zlyhať. Asistovaná aktivácia využíva tzv. kalciový ionofór, do roztoku ktorého sa oplodnené vajíčko po ICSI vkladá na približne 15 minút. Následne sa očistí a vloží do inkubátoru na kultiváciu.

Asistovaná aktivácia oocytov je vhodná najmä pokiaľ došlo k zlyhaniu oplodnenia metódou ICSI v predchádzajúcom cykle alebo pri použití spermií získaných z testikulárneho tkaniva mikrochirurgickým odberom (MESA/TESE).

Predĺžená kultivácia embryí

Pri prirodzenom počatí dochádza k oplodneniu vajíčka vo vajíčkovode. Následne embryo putuje do dutiny maternice, kde sa uhniezdi, pričom táto cesta mu trvá asi 5 až 6 dní. Počas nej sa embryo dostáva do štádia blastocysty. Nie každému embryu sa to však podarí – vývoj niektorých sa počas tejto doby z rôznych príčin zastaví. Najčastejšou príčinou je genetická vada embrya. Takéto embryo sa následne neuhniezdi a dochádza k spontánnemu potratu, ktorý je väčšinou na nerozoznanie od bežnej menštruácie.

Pri asistovanej reprodukcii formou IVF sa vajíčko oplodní v embryologickom laboratóriu. Ak bolo oplodnenie úspešné, počas nasledujúcich troch dní embryológovia sledujú, či dochádza k deleniu buniek embrya. Na tretí deň sa vykoná vklad embrya do maternice. V tomto čase však ešte nie je isté, či sa vývoj embrya nezastaví a či embryo dosiahne štádium blastocysty.

V rámci predĺženej kultivácie je možné embryo sledovať až do piateho prípadne šiesteho dňa. Vďaka tomu vieme urobiť transfer iba takých embryí, ktoré sa dostali do štádia blastocysty a tým podstatne zvýšiť šance, že bude liečebný cyklus úspešný a povedie k tehotenstvu. Ku vkladu do maternice zároveň dochádza v rovnakom čase, v akom by sa tam embryo dostalo pri spontánnom počatí.

Zdravotné poisťovne, bohužiaľ, v rámci IVF cyklu hradia iba 3 dňovú kultiváciu. Pacienti si však môžu zvoliť možnosť predĺženej kultivácie. Tá sa štandardne používa a je vysoko odporúčaná aj v prípade mrazenia (vitrifikácie) zvyšných embryí, keďže sa zamrazujú iba embryá, ktoré sa dostali do štádia blastocysty. Tieto zároveň aj lepšie znášajú mrazenie a následné rozmrazenie.

Time-lapse embryo monitoring

Pri predĺženej kultivácií sa vývoj embryí sleduje manuálne – vybratím z inkubátora a vložením pod mikroskop. Vykonáva sa tak na prvý, tretí a piaty deň kultivácie. Vďaka použitiu time-lapse inkubátora Geri vieme sledovať vývoj embryí počas celej doby kultivácie nepretržite a oveľa podrobnejšie. Umožňuje to zabudovaná kamera, ktorá sníma každé embryo samostatne v pravidelnom intervale 5 minút. Embryo tak nemusí opúšťať prostredie inkubátora, čo pomáha lepšie udržať optimálne podmienky pre jeho vývoj. Výsledkom je časozberné video, pomocou ktorého dokáže embryológ analyzovať priebeh vývoja a úspešne odhaliť prípadné anomálie pri delení. Vďaka tomu je možné na embryotransfer alebo mrazenie vyselektovať tie najvhodnejšie embryá, čo pomáha zvýšiť pravdepodobnosť úspešného cyklu. Využitie time-lapse monitoringu je odporúčané najmä pre páry, ktoré majú za sebou opakované zlyhanie implantácie alebo páry, ktoré majú záujem o genetické testovanie embryí. Zvážiť by ho mali aj páry, kde má žena nad 35 rokov alebo kde existuje závažný andrologický faktor.

Asistovaný zonálny hatching

Embryo sa do určitej veľkosti vyvíja chránené pod pevným obalom (zona pellucida). Ten niekoľko dní po oplodnení vplyvom rastu embrya praskne, čo umožňuje bunkám embrya uchytenie na sliznici maternice – tzv. uhniezdenie. V niektorých prípadoch je obal príliš pevný, čo zabraní jeho prasknutiu a embryo ho tak nevie opustiť a uhniezdiť sa, čím dochádza k zabráneniu tehotenstva. Takýto obal býva väčšinou o niečo hrubší, vďaka čomu vedia potrebu asistovaného hatchingu indikovať embryológovia, avšak je možné ho vykonať aj preventívne. Podstatou tohto výkonu je narušenie obalu pomocou špeciálneho laseru a vytvorenie malého otvoru tesne pred prenosom embrya do maternice. Zvážiť preventívny asistovaný hatching je vhodné najmä:

  • pre staršie ženy, ktoré mávajú vajíčka s tvrdším obalom
  • pri opakovanom zlyhaní implantácie
  • pri použití zmrazených embryí

EmbryoGlue

Prenesenie embrya do maternice (embryotransfer) a jeho následné úspešné uhniezdenie na sliznici maternice patrí k najdôležitejším krokom pri liečbe neplodnosti metódami IVF. EmbryoGlue je kultivačné médium (roztok), špeciálne vyvinuté na prenos embryí, obsahujúce vysokú koncentráciu niektorých látok (hyaluroanu a rekombinantného ľudského albumínu), ktoré pomáhajú napodobniť podmienky v maternici a zvýšiť priľnavosť embrya k jej sliznici. Vďaka tomu preukázateľne zvyšuje šance na úspešné tehotenstvo, čo ukazuje aj medzinárodná štúdia, podľa ktorej došlo k zvýšeniu klinickej miery tehotenstva zo 41 % pri použití obyčajného kultivačného média na 49 % pri použití EmbryoGlue (Bontekoe et al. Adherence compounds in embryo transfer media for assisted reproductive technologies (Review). The Cochrane Collaboration 2014).

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie